Ferieregler for LPO DSB, Lokalgruppe Fredericia

Generelt:

§ 1:

Dette regelsæt er gældende for lokomotivpersonale ansat ved DSB Togdrift med tjenestested i Fredericia. Regelsættet har til formål at sikre, at samtlige lokomotivførere kan afholde op til 4 hele ugers ferie i sommerferieperioden, samt 1 hel uges ferie i vinterferieperioden.

 

§ 2:

Nærværende regelsæt er underlagt aftaler indgået af Dansk Jernbaneforbund, Lokomotivpersonalets Områdegruppe DSB og Lokomotivpersonalets lokalgruppe Fredericia vedrørende de i regelsættet omtalte bestemmelser omkring ferie m.m.

 

§ 3:

Ferie søges via det elektroniske feriesøgesystem, Ferieplan, efter de til enhver tid gældende administrative regler for Ferieplan.

 

§ 4:

I forbindelse med ferievalg er det Ferieadministrationen som indskriver ansøgt ferie i Ferieplan. Ferieadministrationen kan derudover, jf. nærværende ferieregler inkl. administrative bestemmelser, henholdsvis de administrative bestemmelser i Ferieplan, slette eller rette ansøgt ferie. Det skal i så fald sikres, at berørte personer underrettes herom.

I forbindelse med enkeltdagsvalg (søgningen af restferie, øvrig frihed osv. uden for ferievalg) søger man, henholdsvis annullerer man, selv egen ferie i Ferieplan.

 

§ 5:

Ferienormen på den enkelte dag er markeret og fremgår af Ferieplan.

 

§ 6:

Ved ferievalget er lokomotivpersonalet i Fredericia inddelt i 7 feriegrupper.

Hver gruppe inddeles i 3 undergrupper, A – B – C med hver 7 pladser.

Af hensyn til rotation i systemet, rykker alle feriegrupper hvert år 3 pladser frem.

Eks.(1 til 4 til 7 til 3 osv.)

Undergrupperne (A – B – C) rykker hvert år 1 plads frem.

Eks.(A til B til C til A osv.)

I den enkelte undergruppe rykker man hvert år 3 pladser frem.

Eks.(1 til 4 til 7 til 10 osv.)

 

§ 7:

Ferieadministrationen administrer feriesystemet og udarbejder og justerer i overensstemmelse med Ferieplan og nærværende regelsæt, og den til enhver tid gældende lokale ferieaftale, de nødvendige administrative bestemmelser.

 

§ 8:

Ved overflytning til Fredericia depot, afholdes allerede ansøgt og bevilliget ferie fra forrige tjenestested.

Senest d. 15. november indplaceres man af ferieadministrationen i feriesystemet.

 

§ 9:

Et nyt feriesystem kan kun tages i brug, når en generalforsamling vedtager et nyt feriesystem, samt at det nye feriesystem efterfølgende opnår flest stemmer ved en urafstemning, blandt foreningens medlemmer. Viser det sig, at det nye feriesystem, ved den efterfølgende urafstemning, bliver forkastet, fortsætter det eksisterende feriesystem uforandret.

 

Ferievalg: Sommer

§ 10:

Sommerferieperioden består af de 21 hele kalenderuger i perioden 1. maj til 30. september. De resterende dage i perioden tilhører vinterferieperioden.

 

§ 11:

En ferieuge starter en mandag og slutter en søndag.

 

§ 12:

Der skal ved sommerferievalget søges hele uger. Søgningen kan deles i flere perioder. Der kan i forbindelse med sommerferievalget alene søges inden for norm. Der skal søges minimum 3 ugers ferie i sommerferieperioden. I modsat fald vil der ske tildeling.

 

§ 13:

Sommerferie søges ved sommerferievalget, som foregår over 2 søgerunder.

 

§ 14:

Sommerferievalgets 1. runde afholdes 4. mandag i januar.

Søgelisten med søgetidspunkt udsendes på mail senest 30 dage før valget. Det tildelte søgetidspunkt er personligt.

Ferie kan søges ved personligt fremmøde i tidsrummet for egen søgning eller via elektronisk ferievalg. Se udsendte vejledning.

Ferieønskerne i prioriteret rækkefølge, søges senest den 3. søndag i januar kl. 12. via elektronisk ferievalg. Se udsendte vejledning.

Man tildeles den eller de ferieuger, der først kan imødekommes.

Ferieadministrationen indskriver den tildelte ferie i Ferieplan, og sender en mail ud til den enkelte med information om, hvilke perioder man er tildelt.

Der kan søges op til 3 ugers ferie, dog maksimalt 2 uger i den periode, hvor folkeskolerne i Fredericia Kommune har sommerferie.

Er der ikke søgt inden for tidsfristen, er muligheden for at søge ferie i sommerferievalgets 1. søgerunde forspildt. Der kan i stedet søges i henhold til den udsendte søgeliste i 2. søgerunde.

 

§ 15:

Sommerferievalgets 2. runde starter den først følgende onsdag efter 1. rundes start.

Der søges i omvendt rækkefølge, jævnfør søgelisten.

Ferie kan søges ved personligt fremmøde i tidsrummet for egen søgning eller ved at søge via elektronisk ferievalg. Se udsendte vejledning.

Ferieønskerne søges i prioriteret rækkefølge, og skal være søgt senest kl. 22.00 dagen før 2. søgerunde starter,

via elektronisk ferievalg. Se udsendte vejledning.

Man tildeles den eller de ferieuger, der først kan imødekommes.

Ferieadministrationen indskriver den tildelte ferie i Ferieplan, og sender en mail ud til den enkelte med information om hvilke perioder, man er tildelt.

Der kan i anden søgerunde søges yderligere et antal uger, dog kan der samlet set i de 2 søgerunder aldrig tildeles mere end 4 uger pr. person.

 

§ 16:

Søgt ferie er bindende. Bytning af ferie er dog tilladt, men kun mellem ansøgte sommerferieperioder. Ferie søgt i skolebørnenes ferie kan dog kun byttes med anden ferie søgt i denne periode.

Bytning skal ske gennem Ferieadministrationen, og byttede perioder skal være af samme længde.

 

§ 17:

Første uge i februar frigives de resterende feriedage i sommerferieperioden til fri søgning. Ferieadministrationen har i forbindelse med annoncering af den fri søgning, ret til at indføre en begrænsning for, hvor mange dage frem, der kan søges.

 

Ferievalg: Vinter

§ 18:

Vinterferieperioden starter, når sommerferieperioden slutter det ene år og slutter, når sommerferieperioden starter det følgende år.

 

§ 19:

En ferieuge starter en mandag og slutter en søndag.

Der afviges fra hele kalenderuger i følgende perioder:

Jul: fra d. 21/12 til d. 27/12

Nytår: fra d. 28/12 til d. 3/1

Påske: Fra onsdag før påske til tirsdag efter påske.

 

§ 20:

Vinterferien søges efter princippet om ferievalg. Søgningen foregår over 1 søgerunde, der søges jf. søgelisten. Der søges i samme rækkefølge som ved sommerferievalgets 2. søgerunde.

 

§ 21:

Vinterferievalget afholdes i uge 19

Søgelisten udsendes på mail senest 30 dage før valget. Det tildelte søgenummer er personligt.

Ferie kan kun søges via elektronisk ferievalg. Se udsendte vejledning.

Ferieønskerne søges i prioriteret rækkefølge, og skal være søgt senest i uge 18.

Man tildeles den ferieuge, der først kan imødekommes.

Ferieadministrationen indskriver den tildelte ferie i Ferieplan, og sender en mail ud til den enkelte med information om, hvilken periode man er tildelt.

Der kan søges 1 uges vinterferie.

Søgt ferie i følgende perioder er bindende:

Jul 21/12 – 27/12

Nytår 28/12 til 3/1

Det er dog muligt at bytte de 2 perioder med hinanden.

Ønsker man at slette ferie i en af disse perioder, skal hele perioden slettes.

Er der ikke søgt inden for tidsfristen, er muligheden for at søge ferie ved vinterferievalget forspildt.

 

§ 22:

Når vinterferievalget er overstået, frigives de resterende feriedage i vinterferieperioden til fri søgning.

Startdato og tidspunkt for den fri søgning fastsættes af Ferieadministrationen, og bekendtgøres senest 30 dage før valget.

Ferieadministrationen har i forbindelse med annoncering af den fri søgning, ret til at indføre en begrænsning for, hvor mange dage frem, der kan søges.

 

Supplerende administrative retningslinjer for feriesøgning

Bytning af ferie

 

1. Det er tilladt at bytte ferieperioder

 

2. De byttede ferieperioder skal have samme længde og skal altid ligge inden for samme ferieperiode, dvs. sommerferieperioder skal byttes med sommerferieperioder og vinterferieperioder skal byttes med vinterferieperioder. Jul og nytårs perioderne kan byttes med hinanden.

Ferieuger i skolebørnenes ferie kan kun byttes med uger i denne periode.

 

3. Bytning af ansøgt ferie skal ske senest 14 dage før den første feriedag.

 

4. De som ønsker at bytte deres ferie gør følgende:

Lokomotivfører A skriver en mail til lokomotivfører B, hvor i det fremgår, hvilke perioder, man ønsker at bytte. Navn og dueslags nummer på begge skal fremgå.

Lokomotivfører B videresender mailen til feriegruppefredericia@gmail.com

Hvis der er flere end 2 lokomotivførere involveret i bytningen, skal perioder, navne og dueslagsnummer på alle fremgå. Mailen sendes fra Lkf A, til lkf B, til lkf C, osv. Sidste lkf. i kæden sender mailen til feriegruppefredericia@gmail.com

 

5. Ferieadministrationen bytter ferien i Ferieplan og videregiver bytningen til tjenestefordelingen. Sidste frist for bytning er 14 dage før første dag i den første af de byttede perioder.